25
ianuarie
2010

Studii clinice asupra eficien?ei terapiei Reiki0

Articol publicat in: Sanatate


Dac? Reiki a devenit o form? r?spândit? de tratament în toat? lumea, în schimb numeroasele ei binefaceri sunt doar de pu?in? vreme recunoscute de medicina occidental?. Prin mai multe programe na?ionale ?i interna?ionale de investigare în prezent este investigat modul în care Reiki se poate integra în tratamentele medicale clasice.

Mai jos sunt prezentate câteva domenii de investigare ?i rezultate preliminare înregistrate în SUA:

- Armata SUA a dezv?luit existen?a unui program în valoare de 4 milioane USD prin care se urm?re?te reabilitarea psihic? a veteranilor întor?i din Vietnam prin Reiki ?i alte terapii energetice (http://blog.wired.com:80/defense/2008/03/army-bioenergy.html). In cadrul Departamentului care se ocup? cu soarta veteranilor (Department of Veterans Affairs) se folose?te Reiki în programul de tratament pentru Hepatita C.

- Au fost elaborate ?i perfec?ionate instrumente sensibile care pot detecta valori infime ale energiilor din proximitatea corpului uman. Intre acestea se distinge magnetometrul SQUID cu care se pot detecta câmpuri magnetice extrem de reduse asociate cu activit??ile fiziologice din corpul uman.

- Portalul Reikimedresearch.org este dedicat colect?rii, document?rii ?i public?rii informa?iilor referitoare la efectele medicale ale terapiei Reiki. Se inten?ioneaz?, de asemenea, promovarea terapiei Reiki în spitale ?i crearea de leg?turi între practican?ii Reiki apar?inând diverselor filiere ?i stiluri, între pacien?ii lor ?i medici prin postarea informa?iilor medicale aasupra terapiei Reiki.

- Centrul Na?ional pentru Medicin? Complementar? ?i Alternativ? (NCCAM) de pe lâng? Institutul Na?ional de S?n?tate (NIH) statornice?te c? Reiki apar?ine „Medicinei bioenergetice, care apeleaz? la sisteme care folosesc câmpuri energetice subtile din ?i din jurul corpului în scopuri medicale”. Unele studii recente finan?ate de NCCAM investigheaz?: – cum ac?ioneaz? Reiki; – dac? Reiki este eficient ?i nepericulos pentru tratarea simptomelor fibromialgiei;  – posibilul impact al terapiei Reiki asupra st?rii de bine ?i a calit??ii vie?ii la bolnavii cu SIDA in stadiul avansat;  – efectele Reiki asupra evolu?iei bolii ?i/sau anxiet??ii la bolnavii cu cancer de prostat?;  – dac? Reiki poate ajuta la controlul glicemiei sau în ameliorarea func?ei cardiace la diabetici.

- Clinica din Cleveland a anun?at ob?inerea unor fonduri în valoare de 250.000 Dolari pentru un studiu princ are s? studieze efectele Reiki asupra b?rba?ilor cu adenom de prostat?. Clinica include în mod curent terapia Reiki în tratamentele efectuate la afec?iuni (de la cancer pân? la depresie) (August 2004)

Modific?ri ale Sistemului Nervos Autonom în timpul tratamentului Reiki: Studiu preliminar. (The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 10, No.6. 2005) Unul dintre rezultatele acestui studiu a fost reducerea semnificativ? a presiunii diastolice ?i ritmului cardiac la grupul tratat cu Reiki, modific?ri care nu au ap?rut la grupul placebo sau la cel martor. Concluzia care se impune este aceea c? Reiki a generat un efect obiectiv care nu poate fi pus pe seama sugestiei.

- Conform  datelor raportate de c?tre Reiki Research Foundation în urma unui studiu în care Reiki a fost aplicat suferin?ilor cu Scleroz? Multipl?, reducerea letargiei 90%, reducerea depresiei 78%, reducerea proglemelor cognitive 75%, reducerea problemelor motorii 73%, reducerea durerii 70%, reducerea oboselii 69% (www.reikiresearchfoundation.org/msstudies.htm)

- Teste clinice finan?ate de NIH, care acum recruteaz? bolnavi pentru studiu, vor testa eficacitatea terapiei Reiki (inclusiv terapia Reiki la distan??) în tratarea fibromialgiei la Universitatea Washington – Centrul de Cercet?ri din Seattle, iar terapia Reiki aplicat? suplimentar în tratamentul bolnavilor cu SIDA în faza avansat? va fi studiat? la Temple Universitz ?i Albert Einstein Medical Center din Philadelphia, Pennsylvania.

- In www.reikiinhospitals.org este promovat? disponibilitatea terapiei Reiki în institu?iile medicale funrizând o list? cu spitalele, clinicile în care sunt oferite ?edin?e de tratament Reiki.

- Reiki este deja utilizat în mai multe spitale ca terapie adjuvant? pentru bolnavii cu cancer: (Dartmouth Hitchock Medical Center (New Hampshire), Integrative Outpatient Center at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (N.Y.), Metropolitan South Health Center, etc.). Folosit al?turi de tratamentele anticancer conven?ionale, s-a constatat c? Reiki diminueaz? efectele secundare ale chemoterapiei ?i radioterapiei, amelioreaz? func?ia imunitar?, reduce anxietatea ?i spore?te atitudinea emo?ional? pozitiv?, diminueaz? durerea ?i promoveaz? relaxarea.

- Atât tratamentele Reiki proximale (cu mâinile) cât ?i cele distale (la distan??) au condus la sc?deri statistic semnificative ale simptomelor depresiei ?i stresului autoperceput, cu fecte de durat? (Shore, A.G., “Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and selfperceived stress“, Alternative Therapies in Health and Medicine, 10(3): 42-48 (2004). A fost studiat? natura efectelor fiziologice care apar în timpul ?edin?elor de tratament Reiki. Unele modific?ri fiziologice au fost asociate cu tratamentul Reiki: reducerea fazei sistolice, cre?terea nivelelor IgA în saliv? ?i sc?derea cortizolului dup? tratament, cre?terea temperaturii cutanate ?i diminuarea activit??ii electromiografice în timpul tratamentelor. (Wardell, D.W., Engebretson, J., “Biological correlates of Reiki touch healing“, J. Advanced Nursing, 33(4): 439-445 (2001); Engebretson, J., Wardell, D.W., “Experience of a Reiki session“, Alternative Therapies in Health and Medicine, 8(2): 48-53 (2002)

- Centrul Clinic Bethesda Maryland este unica institu?ie medical?  fondat? integral de c?tre Congresul SUA. Ca clinic? de cercetare afiliat? la National Institute of Health, Centrul a demonstrat cu succes capacitatea tehnicii Reiki de a se integra chiar ?i în cea mai preten?ioas? institu?ie medical? din SUA. Diana Linnekin, cercet?tor la National Cancer Institute, declar? c? „a fost deosebit de impresionat? de capacitatea Reiki de a umple golul creat când interven?iile medicale pentru combaterea durerii au fost epuizate.”

In publica?ia Columbus Monthly (dec. 2003) se relateaz?: „Articole în care sunt abordate în vederea investig?rii terapii alternative apar în prezent în New England Journal of Medicine ?i the Journal of the American Medical Association. Sute de facult??i ?i ?coli de medicin? din SUA, incluzând The Ohio State University College of Medicine,au inclus medicina alternativ? în programele lor de studiu. Institutul Na?ional de S?n?tate a creat un Centru Na?ional pentru medicin? Complementar? ?i Alternativ? (NCCAM) pentru a efectua teste clinice.”

- „Numeroase surori medicale sunt instruite în terapia Reiki ?i Atingerea Terapeutic?, dou? terapii blânde, neinvazive. Intr-un studiu efectuat pe 230 de bolnavi de cancer la Universitatea din Minneapolis, prin terapia Reiki s-a reu?it reducerea tensiunii arteriale ?i a ritmului cardiac.” (Prevention Magazine, martie 2005)

In loc de concluzie:

Terapia Reiki este nepericuloas?, sigur? ?i neinvaziv?. S-a dovedit util? în institu?iile medicale, sec?iile de urgen?e, sec?iile de transplant, ?i în cele pediatrice, obstetric? ?i ginecologie facilitând relaxarea ?i refacerea ?i reducând anxietatea ?i durerea; poate fi un ajutor pre?ios în terapia conven?ional? pentru bolnavii de cancer ?i HIV/SIDA (vezi: Pamela Miles www.pamelamilesreiki.com)

       Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X